Smluvní podmínky o použití systému Kuponio.cz

mezi

obchodní společností Bc Lukáš Landsmann, IČO: 74980131, se sídlem Kanice, Kanice 311, PSČ 664 01

dále jen „Poskytovatel“

a

Zájemce – zastoupený osobou přihlášenou do Systému, identifikovaný údaji vyplněnými v administraci Systému

dále jen „Zájemce“

 

I. Vymezení pojmů

Smluvní strany sjednávají, že pro účely této smlouvy mají dále uvedené výrazy následující význam:

1.       Poskytovatel je provozovatelem systému kuponio.cz (dále jen „Systém“). Systém umožňuje Zákazníkovi uzavřít se Zájemcem smlouvu na poskytnutí služby spočívající ve vystavení dárkového poukazu, který jeho majitele opravňuje k jeho výměně za zboží a/nebo poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“).

2.       Zákazníkem se rozumí třetí osoba odlišná od Poskytovatele a Zájemce, uzavírající Smlouvu se Zájemcem prostřednictvím Systému.

3.       Odkazem se rozumí grafický, textový nebo iframe prvek vyhotovený Poskytovatelem, který je umístněn na internetových stránkách Zájemce. Odkaz slouží pro přístup Zákazníka do Systému.

4.       Prezentací se rozumí popis a vyobrazení zboží a/nebo služby Zájemce v Systému.

5.       Dárkovým poukazem se rozumí potvrzení v elektronické formě pro Zákazníka o tom, že byla uzavřena mezi Zákazníkem a Zájemcem Smlouva, vygenerované Systémem na účet a jménem Zájemce.

 

II. Předmět smlouvy

1.       Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje po dobu jejího trvání poskytovat Zájemci služby spočívající v tom, že Poskytovatel

a)       na základě žádosti Zájemce a za jeho součinnosti umístí na webové stránky Zájemce Odkaz,

b)       bude zajišťovat funkčnost Systému,

c)       vytvoří Prezentaci nabízeného zboží či služeb v Systému a dle požadavků Zájemce ji bude aktualizovat,

d)       bude pro Zájemce zajišťovat bezhotovostní inkaso peněžních prostředků, které Zákazník zaplatí za dárkový poukaz, a Zákazníkovi po zaplacení zašle Dárkový poukaz,

e)       se souhlasem Zájemce umístí do Systému „Obchodní podmínky“, které budou upravovat vztah mezi Zájemcem (v Obchodních podmínkách je označován jako „Poskytovatel“) a Zákazníkem při poskytnutí služby vystavení Dárkového poukazu, s tím, že podmínkou pro zakoupení Dárkového poukazu bude aktivní souhlas Zákazníka s těmito Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky použití systému jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy.

2.       Zájemce se za součinnosti Poskytovatele zavazuje umístit Odkaz na svých internetových stránkách.

3.       Zájemce se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu za použití Systému dle čl. V. této smlouvy.

 

 

III. Prezentace a Dárkový poukaz

1.       Smluvní strany sjednávají, že Zájemce je povinen vymezit jednotlivé druhy Dárkových poukazů s dobou jejich platnosti, které má v úmyslu nabízet prostřednictvím Systému Zákazníkům, a to prostřednictvím administrace Systému.

2.       Zájemce odpovídá za pravdivost, správnost, přesnost a úplnost uvedených údajů.

3.       V případě použití fotografií a/nebo obrázků či jiných věcí, které podléhají ochraně práv duševního vlastnictví, v Prezentaci a Dárkovém poukazu je Zájemce povinen zajistit, aby nedošlo k porušení autorských či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob. Pro případ, že by třetí osoba vůči Poskytovateli důvodně uplatnila v souvislosti s provozováním Systému své právo, zavazuje se Zájemce uhradit Poskytovateli vzniklou škodu.

4.       V případě požadavku Zájemce o umístnění fotografií a/nebo obrázků do Prezentace a Dárkového poukazu, kterými však sám nedisponuje, se strany zavazují uzavřít zvláštní dohodu o pověření Poskytovatele k zakoupení licence na fotografie a/nebo obrázky u třetí osoby na účet a jménem Zájemce.

 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1.       Poskytovatel je povinen elektronickou poštou zaslanou na níže v čl. VII. odst. 6 této smlouvy uvedenou elektronickou adresu informovat Zájemce o zaplacení a odeslání Dárkového poukazu, a to bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Informace bude obsahovat údaje nutné k identifikaci dárkového poukazu.

2.       Poskytovatel je povinen udržovat systém funkční a případné problémy řešit neodkladně po oznámení závady ze strany Zájemce. Zájemce je povinen zjištěné vady Systému hlásit Poskytovateli prostřednictvím zpráv zasílaných elektronickou poštou na níže v čl. VII. odst. 6 této smlouvy uvedenou elektronickou adresu. Zájemce bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost Systému z důvodu závady na straně Zájemce nebo z důvodu okolností, které nemohl objektivně ovlivnit (např. výpadek sítě internet).

3.       Poskytovatel je povinen neodmítnout bezdůvodně uzavření Smlouvy ze strany Zákazníka.

4.       Zájemce je povinen nezasahovat do Odkazu. Za případný zásah Zájemce do Odkazu znemožňující přístup Zákazníka do Systému odpovídá Zájemce.

5.       Zájemce je povinen postupovat při své podnikatelské činnosti takovým způsobem, aby nedošlo k zásahu do dobré pověsti Systému a/nebo Poskytovatele.

6.       Zájemce bere na vědomí, že bude na základě předloženého Dárkového poukazu povinen poskytnout zboží a/nebo službu a vystavit daňový doklad v souladu s daňovými předpisy osobě, která mu předloží platný Dárkový poukaz.

7.       Povinnost Zájemce uhradit Poskytovateli cenu za služby dle této smlouvy není dotčena tím, že Zájemci vznikne povinnost zaplacenou cenu Dárkového poukazu vrátit Zákazníkovi.

8.       V případě včasného pokynu Poskytovatele k vrácení platby Zákazníkovi, která ještě nebyla Zájemci přeposlána, je Poskytovatel povinen tuto platbu vrátit jménem Zájemce bez zbytečného odkladu. Nárok Poskytovatele na zaplacení ceny dle této smlouvy tím není dotčen.

 

V. Cena a platební podmínky

1.       Zájemce je povinen uhradit Poskytovateli cenu za poskytování služeb dle této smlouvy, a to ve výši 3 % z ceny každého zaplaceného Dárkového poukazu (dále jen „Cena“). Vedle Ceny se Zájemce zavazuje uhradit DPH ve výši stanovené právním předpisem.

2.       Zájemce je povinen uhradit Poskytovateli transakční poplatky spojené s převzetím a přeposláním platby Zákazníka.

3.       Dle dohody smluvních stran Zájemce hradí Cenu a další sjednané platby tak, že Poskytovatel od částky, kterou obdrží od Zákazníka za vystavení Dárkového poukazu a kterou je povinen přeposlat Zájemci, odečte Cenu a další sjednané platby a takto stanovenou částku si ponechá.

4.       Poskytovatel je povinen přeposlat Zájemci souhrn plateb Zákazníka jednou měsíčně, nejpozději ke každému 28. dni v měsíci, poníženou o částky dle bodu 1. a 2. tohoto článku smlouvy. Poskytovatel se zavazuje přeposílat Zájemci příslušné částky na jeho bankovní účet uvedený v administraci Systému s tím, že jako variabilní symbol bude uvedeno číslo objednávky Dárkového poukazu.

5.       Poskytovatel je povinen každý kalendářní měsíc vystavit a zaslat prostřednictvím elektronické pošty Zájemci fakturu – daňový doklad k vyúčtování zaplacené Ceny a dalších sjednaných plateb s tím, že jako den zdanitelného plnění bude uveden poslední den v měsíci. Daňový doklad bude splňovat náležitosti stanovené právními předpisy.

 

VI. Doba trvání smlouvy

1.       Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.       Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, případně též výpovědí bez uvedení důvodu, a to s účinností výpovědi dnem doručením smluvní straně.

3.       Po ukončení této smlouvy není Zájemce oprávněn užívat Systém.

4.       Ukončením Smlouvy nezanikají již nabytá práva třetích osob, zejména práva Zákazníků.

 

VII. Závěrečné ustanovení

1.       Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v rámci podnikatelské činnosti.

2.       Zájemce bere na vědomí, že přístup Zákazníka do Systému je možný také prostřednictvím externích odkazů (např. ze sociálních sítí nebo Zákazníkem sdíleného linku), tj. nikoliv na základě Odkazu na jeho stránkách. Zájemce souhlasí, že i v takových případech se podmínky dle této smlouvy uplatní stejně.

3.       Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu této smlouvy, zejména nesdělit přímo či nepřímo jakékoli třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany jakékoliv informace vztahující se ke smlouvě a nezpřístupnit jakékoliv dokumenty, které v souvislosti s plněním předmětu smlouvy od druhé smluvní strany obdržely nebo obdrží, vyjma plnění zákonných povinností.

4.       Smluvní strany sjednávají, že pokud by orgán veřejné moci uložil Poskytovateli v souvislosti s provozováním Systému jakoukoli sankci či postih z důvodu porušení právních předpisů ze strany Zájemce, zavazuje se Zájemce Poskytovateli nahradit způsobenou škodu.

5.       Pro případ, že Zájemce poruší povinnost počínat si takovým způsobem, aby nedošlo k zásahu do dobré pověsti Systému a/nebo Poskytovatele, sjednávají smluvní strany povinnost Zájemce zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

6.       Smluvní strany souhlasí, že pro vzájemnou komunikaci užijí následujících emailových adres:

Za Poskytovatele

info@kuponio.cz

Za Zájemce

e-mailová adresa aktuálně uvedená v administraci

 

7.       Tato smlouva nabývá účinnost dnem potvrzení souhlasu v administraci Systému

Příloha č. 1

K smlouvě o použití systému Kuponio.cz

Zakoupením Dárkového poukazu bere Zákazník na vědomí a souhlasí s následujícími Obchodními podmínkami:

I. Úvodní ustanovení

1.          Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka při poskytování služby spočívající v prodeji dárkového poukazu, který jeho majitele opravňuje k jeho výměně za zboží a/nebo poskytnutí služby.

2.          Souhlas s těmito Podmínkami Zákazník projevuje tím, že si prostřednictvím systému, do kterého byl přesměrován odkazem na webových stránkách Poskytovatele, zakoupí dárkový poukaz. Bez souhlasu s těmito Podmínkami není Zákazník oprávněn dárkový poukaz zakoupit.

3.          Tyto podmínky vydává Poskytovatel, který prodává dárkový poukaz a po jeho předložení vydá požadované zboží a/nebo poskytne požadovanou službu. Identifikaci Poskytovatele obsahují webové stránky Poskytovatele.

4.          Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o zakoupení dárkového poukazu.

5.          Tyto Podmínky se vztahují také na Zákazníka, který má přístup do Systému k zakoupení dárkového poukazu i jiným způsobem než z webových stránek Poskytovatele, tj. zejména za pomoci hypertextových odkazů na sociálních sítích.

6.          Zákazník prohlašuje, že

a)       je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b)       veškeré údaje, které poskytne při zakoupení dárkového poukazu, jsou pravdivé, správné, přesné a úplné.

 

II. Dárkový poukaz

 

1.       Dárkový poukaz obsahuje zejména hodnotu dárkového poukazu, vymezení zboží či služeb, které je Zákazník oprávněn na základě tohoto poukazu po Poskytovateli požadovat, označení Poskytovatele, unikátní kód poukazu, délku platnosti dárkového poukazu a další Poskytovatelem stanovené údaje. Neobsahuje-li dárkový poukaz vymezení zboží a/nebo služeb, vztahuje se na všechno zboží a veškeré služby, které Poskytovatel bude nabízet v den uplatnění dárkového poukazu. V případě, že v okamžiku uplatnění dárkového poukazu Poskytovatel stanovené zboží nebude mít k dispozici či službu nebude nabízet, je Poskytovatel povinen vrátit osobě, která dárkový poukaz předloží, hodnotu dárkového poukazu.

2.       Dárkový poukaz se vyhotovuje výhradně v elektronické podobě. Dárkový poukaz je po jeho zaplacení vyhotoven a odeslán na elektronickou adresu Zákazníka nebo jiné osoby, kterou Zákazník uvede.

3.       Zboží a/nebo služba budou Zákazníkovi poskytnuty pouze pod podmínkou předložení platného dárkového poukazu Poskytovateli.

4.       Zákazník nese riziko ztráty a/nebo poškození dárkového poukazu. V případě ztráty dárkového poukazu je Zákazník povinen obrátit se s žádostí o vyhotovení náhradního dárkového poukazu na poskytovatele. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen vystavit náhradní dárkový poukaz, pokud již byl dárkový poukaz se stejným unikátním kódem vyčerpán, nebo osoba, která požaduje vystavení náhradního dárkového poukazu, neprokáže, že je Zákazníkem.

5.       Částečným nevyčerpáním zakoupeného zboží a/nebo služby Zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení rozdílu ceny a/nebo dodatečné čerpání, pokud se s Poskytovatelem nedohodne jinak.

6.       Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu Zákazníkovi zaniká nárok na plnění ze strany Poskytovatele a/nebo na vrácení hodnoty dárkového poukazu, pokud se s Poskytovatelem nedohodne jinak.

 

III. Ochrana osobních údajů

 

1.       Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.       Poskytovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka, které Zákazník uvede při zakoupení dárkového poukazu. Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů Zákazníků partnerskou společnost provozující online systém prodeje dárkových poukazů (ARTIN spol. s r.o.).

3.       Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

4.       Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů, a to pro účely vystavení a odeslání dárkového poukazu jménem a na účet Poskytovatele a dále pro účely evidence vydaných a uplatněných dárkových poukazů.

5.       Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě.  

6.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

7.       Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele.

8.       Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je Poskytovatel povinen tuto informaci sdělit.  

9.       Při využití platebního systému GoPay, sloužícího ke zpracování platby Zákazníka za dárkový poukaz, jehož provozovatelem je společnost  GoPay s.r.o., IČO: 26046768, se sídlem České Budějovice, Planá 67, PSČ 370 01, je Zákazník před jeho použitím povinen seznámit se se „Smluvními podmínkami“ včetně „Sazebníku poplatků – Česká republika“, jež jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.gopay.cz/.

 

IV. Závěrečné ustanovení

 

1.       Veškeré právní vztahy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud Zákazník zakoupil dárkový poukaz.

2.       Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 8. 1. 2014